§ 1. Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Kuźnia PDR.
 • 2. Organizatorem szkoleń jest Kuźnia PDR Łukasz Duda, ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław.
 • 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
  • § 2. Definicje
  • 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
  • 2. Organizator – Kuźnia PDR Łukasz Duda (później Kuźnia PDR).
  • 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem biuro@kuzniapdr.pl) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
  • 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
  • 5. Szkolenie stacjonarne – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali wykładowej wskazanej przez Kuźnia PDR.
  • 6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie https://kuzniapdr.pl/forms.html.
  • 7. Strona Organizatora – strona https://kuzniapdr.pl/index.html, na której zawarte są informacje dotyczące szkolenia.
   • § 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym
   • 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Kuźnia PDR przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
   • 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia mailem: biuro@kuzniapdr.pl i dokonanie opłaty za szkolenie.
   • 3. Organizator do 5 dni od daty otrzymania poprawnie wypełnionego zgłoszenia wysyła fakturę pro-forma wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi płatności za szkolenie. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkolenie jest wpłacenie zadatku za szkolenie lub pełnej jego wartości.
   • 4. Organizator do 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia, informację o płatności, program szkolenia).
   • 5. Organizator do 5 dni przed szkoleniem wysyła przypominającą wiadomość SMS z miejscem, datą oraz godziną rozpoczęcia szkolenia.
   • 6. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Kuźnia PDR zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
   • 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu.

    § 4. Warunki płatności
   • 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z fakturą przedstawianą klientowi telefonicznie, mailowo lub poprzez media społecznościowe, koszt szkolenia jest potwierdzany na wysłanej fakturze proforma po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie.
   • 2. W cenie szkolenia stacjonarnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie oraz Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
   • 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
   • 4. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto MBank 57 1140 2004 0000 3902 8240 7315 po otrzymaniu proformy od Organizatora, przed rozpoczęciem szkolenia.
   • 5. Tytuł przelewu powinien zawierać typ szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
   • 6. Dokumenty księgowe – faktury końcowe wystawiane są uczestnikom po zakończeniu szkolenia natomiast zaliczkowe niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności. Wszystkie faktury wysyłane są do uczestników drogą mailową.

    § 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
   • 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
   • 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
   • 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat bez jakichkolwiek potrąceń na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
   • 4. W przypadku akceptacji nowego terminu szkolenia przez uczestnika środki nie będą zwracane.

    § 6. Rezygnacja ze szkolenia
   • 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej na adres e-mail: biuro@kuzniapdr.pl
   • 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
   • 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
   • 4. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

    § 7. Odpowiedzialność
   • 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter edukacyjny.
   • 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

    § 8. Reklamacje
   • 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
   • 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:
    • pisemnie na adres: Kuźnia PDR Łukasz Duda, ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław,
    • na adres e-mail: biuro@kuzniapdr.pl
   • 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
   • 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

    § 9. Przetwarzanie danych osobowych
   • 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
   • 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
   • 3. Gromadzone dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   • 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
   • 5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, politykę prywatności i retencji danych znajdują się w "Polityce prywatności" dostępnej na stronie organizatora.
   • 6. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • 7. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. +48 539 689 112 e-mail: biuro@kuzniapdr.pl

    § 10. Postanowienia końcowe
   • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.01.2024 r.
   • 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.